PARYSSENSTRAAT 3
8740 PITTEM
051 58 48 76
INFO@DEMAKON.BE

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De verkoopovereenkomsten geschieden volgens de voorwaarden hierna bepaald en primeren alle andere voorwaarden, zelfs de voorwaarden die uitdrukkelijk zouden vermeld staan op de bestelbon van de koper.  Afwijkingen aan de verkoopsvoorwaarden worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk worden goedgekeurd door de daartoe bevoegde personen van de firma van de verkoop.

 

 1. Bestellingen.

Opdrachten aan vertegenwoordigers, of op welke wijze ook, zijn enkel bindend voor de verkoper na schriftelijke bevestiging van een verantwoordelijke van de verkoopfirma.

 

 1. Prijzen.

Prijzen, tarieven, vermeld in catalogen zijn nooit bindend voor de verkoopfirma, ze dienen enkel ten titel van inlichtingen en kunnen ten allen tijde, eenzijdig, door de verkoper gewijzigd worden. Bijzondere offerten zijn slechts geldig voor 8 dagen. In de prijzen en tarieven zijn nooit wettelijke rechten of taksen, van welke aard inbegrepen.

Een offerte biedt slechts deze materialen aan die expliciet een hoeveelheid groter dan 0 toegewezen kregen. Alle montage- en transporturen zijn verwerkt in de eenheidsprijzen van de materialen, tenzij anders vermeld. Indien niet alle aangeboden onderdelen van de offerte besteld worden, dienen de eenheidsprijzen herberekend te worden volgens de effectief te presteren werkuren voor de bestelde onderdelen.

 

De offerte is exclusief alle bouwkundige werken en grondwerken: afbraakwerken, metselwerken, betonwerken, stabiliteitswerken, alle zaag-, boor- en freeswerken aan bouwkundige elementen. Deze offerte is exclusief het inbetonneren, inmetselen of vastzetten van de geleverde doorvoerstukken. De ruimtes waarin de horizontale en verticale elementen geplaatst worden, dienen toegankelijk te zijn, zonder gebruik te hoeven maken van machines. Trajecten worden vooraf in onderling overleg vastgelegd.

 

 1. Leveringen.

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering bepaald en zonder enige verbintenis voor de verkoper. In geen geval is een vertraging in de levering een reden tot schadevergoeding of tot verbreking, ontbinding der overeenkomst. Bezwaren tegen geweigerde goederen worden enkel erkend mits het de verkoper rechtstreeks per aangetekende brief wordt toegezonden door de koper binnen de 3 dagen na de levering.

 

 1. Betalingen.

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomsten, dienen de betalingen als volgt te geschieden: 50% bij de bestelling, het saldo bij de levering. In geval van niet stipte uitvoering is de verkoper gerechtigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verkoop van rechtswege als verbroken te beschouwen mits een schadevergoeding ten laste van de koper van 1/3 van de verkoopprijs.

De verkoper kan naar goeddunken over het materiaal beschikken.

De overeenkomst (of factuur) is contant betaalbaar tenzij anders vermeld.

Bij gebreke van betaling van de overeenkomst (of factuur) op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar.

Deze intrest loopt van rechtswege door de overeenkomst zelf, door het enkel verschijnen van de vervaldag, dit alles conform art. 1.139 B.W..

In geval van niet betaling, van de overeenkomst (of faktuur) op de gestelde vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling zal de overeenkomst (of faktuur) vermeerderd worden met 10% ten titel van conventioneel schadebeding (met een minimum van 100 euro en een maximum van 1.500 euro) als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1.244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Wissels en effekten vormen geen schuldhernieuwing in hoofde van de verkoper of de koper, en kunnen geen verzaking of wijziging aan de verkoopsvoorwaarden uitmaken.

Eventuele toegestane termijnen van betalen vervallen van rechtswege bij overlijden, faillissement of iedere wijziging in de financiële positie van de koper die de kredietwaardigheid doet verminderen, zoals o.m. geprotesteerde wissels, bankinlichtingen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud.

Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de algehele afbetaling van de facturen en aankleven. Het risico komt echter ten laste van de koper vanaf de levering, die er de bewaarder van is en die aansprakelijk zal zijn voor om het

even welke schuld. Zolang hij eigenaar is mag de verkoper, of een door hem aangestelde persoon, ten allen tijde toegang hebben tot de onderneming van de koper en het materiaal controleren en nazien, waar het zich ook bevindt.

In geval van niet stipte naleving van de verkoopsvoorwaarden door de koper mag de verkoper – louter ter vrijwaring van zijn rechten en zonder enige nadelige erkentenis zijnentwege – het materiaal terugnemen. De koper geeft aan de verkoper nu reeds machtiging de materialen in de omstandigheden te komen terughalen en geeft de verkoper de toelating om de plaatsen, waar de materialen zich bevinden, ten allen tijde te dieneinde te betreden.

 

 1. Betwistingen.

Alleen de bevoegde rechter van de uitbatingszetel van de verkoper is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen partijen mocht ontstaan.

 

CONDITIONS DE VENTE

 

La vente se fait aux acheteurs selon les conditions ci-après lesquelles priment toutes autres modalités, même celles figurant expressément sur les bons de commande des acheteurs. D’éventuelles dérogations ne seront admises que moyennant approbation écrite d’une personne compétente de la firme venderesse.

 

 1. Commandes.

Les tâches, quelle que soit leur nature, confiées aux représentants, ne pourront lier la firme venderesse qu’après accord écrit, donné par une personne compétente de cette dernière.

 

 1. Prix.

Les prix tarifs indiqués dans les catalogues n’ont qu’un caractère indicatif et n’obligent pas la firme venderesse qui pourra toujours les modifier unilatéralement. Les offres particulières ne sont valables que pour huit jours. Les droits et taxes ne sont jamais compris dans les prix et tarifs.

 

L’offre ne présente que les matériaux qui ont été attribués avec une quantité plus grande que 0. Tous les mains d’œuvre de montage et de transport ont été calculés dans les prix unités des matériaux, sauf si mentionné autrement.

 

L’offre n’inclut pas tous les travaux civils et les travaux de terrassement: démolitions, maçonnages, travaux de stabilisation, tous les travaux de forage, de fraise, de scie aux éléments civils, les terrassements et remblais. L’offre n’inclut pas le maçonnage et la fixation des passes-parois fournies. L’offre n’inclut pas le raccordement du trop-plein à l’égout. Les endroits où les éléments doivent être installés, soit horizontal, soit vertical, doivent bien être disponibles, sans aide machinal. Les trajets de pression sera déterminés après une réunion technique.

 

 

 1. Livraisons.

Les délais de livraison ne sont qu’approximatifs et non contraignants pour la firme venderesse. Un retard de livraison ne constituera, en aucun cas, un motif de dédommagement, de résolution ou de résiliation du contrat. Les réclamations ne sont valables que si elles sont faites dans les trois jours de la livraison par lettre recommandée.

 

 1. Paiements.

Sauf stipulation expresse, les paiements doivent s’effectuer comme suit: 50% à la commande, le solde au moment de la livraison. En cas de non-respect des conditions de paiement, la firme venderesse, aura le droit, sans mise en demeure préalable, soit de considérer la vente comme résolue de plein droit, avec allocation en sa faveur de dommages-intérêts d’un montant d’un tiers, au moins de prix de la vente, en disposant des matériaux s’il lui plaît. La facture est payable au comptant, saif stipulation contraire. Si la facture n’est pas payée à son échéange, in intérêt de retard de 10% par an sera porté en compte, et ceci de plein droit. Vu le compromis, cet intérêt est calculé à partir de l’échéance, tout ceci étant conforme à l’article 1.139 du Code Civil.

En cas de non-paiement de la facture à l’échéance, suite à une négligence ou à une méchanceté et après la mise en demeure, le montant de la facture sera majoré de 10% à titre de réclamation en dommages et intérêts conventionelle (avec un minimum de 100 euro et un maximum de 1.500 euro) et comme indemnisation forfaitaire à cause de frais extrajudiciaires, sans que cette stipulation empêche l’application éventuelle de l’article 1.244 du Code Civil en faveur de débiteur. Des traites ou effets n’entraîneront pas novation dans le chef des parties et ne pourront impliquer de renonciation ou de changement quant aux conditions de vente.

D’éventuels délais le livraisons ou de  paiement s’annulent de plein droit en cas de décès, de faillite ou de toute autre modifacation dans la situation financière de l’acheteur propre à diminuer son credit, telle que, par exemple, mauvais renseignements bancaires, non-respect strict des conditions de paiement, protêts, etc…

 

 1. Transfert de propriété.

La firme venderesse reste le propriétaire du matériel vendu jusqu’au moment du paiement intégral des factures avec tout ce qui s’y rapporte. L’acheteur aura cependant à sa charge les risques à partir de la livraison du matériel et sera consideré comme le dépositaire de ce matériel qui est tenu même des accidents de force majeure.

Tant que la firme venderesse est propriétaire elle, ou son mandataire aura un droit d’accès dans les établissements de l’acheteur où elle pourra contrôler et vérifier le matériel vendu. En cas de non-respect des conditions de vente, la firme venderesse aura le droit de reprendre le matériel, ceci sans reconnaissance préjudiciable de sa part et dans l’unique but de se préserver ses droits.

L’acheteur autorise la firme venderesse à cette fin de reprendre le matériel et donne désormais l’autorisation d’accéder en tout temps aux endroits où se trouverait le matériel.

 

 1. Litiges.

En cas de contestation seuls les tribunaux du siège social de la firme venderesse sont compétents. Nos traites ne font pas exception à cette règle.